Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van:

 

Allerhande Bouwbedrijf

Vlouwakkers 35

9468 HE  Annen

 

Inschrijfnummer K.v.K. te MEPPEL: 53905350

---------------------------------------------------------

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot aanneming van werk en/of van koop en verkoop van Allerhande Bouwbedrijf, gevestigd te Annen,  hierna ook de gebruiker te noemen.

De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij.

 

Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voorzover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeen­gekomen.

 

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

1.         Aanbiedingen tot aanneming van werk en/of overeenkomsten van koop en verkoop en aanvullingen daarop of wijzigingen daarvan worden eerst door schriftelijke bevestiging door Allerhande Bouwbedrijf, bindend behoudens het bepaalde in artikel elf van deze voorwaarden.

2.A.    Indien tussen de datum van het sluiten van de overeen­komst en de aflevering de kostprijs van de bestelde goederen of gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of premies sociale voorzieningen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.

  B.     In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of be­drijf, geldt dat prijsverhogingen na drie maanden na tot­standkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening mogen worden gebracht.
Indien de gebruiker prijsverhogingen binnen de drie maanden aan wederpartij doorberekent, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Over het alsdan reeds door de gebruiker gepresteerde dient de wederpartij af te rekenen op basis van de bij het sluiten van de  overeenkomst afgesproken prijzen.

 

ARTIKEL 3: INSCHAKELING DERDEN

          Allerhande Bouwbedrijf is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene derden in te schakelen.

 

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

1.        De wederpartij zorgt ervoor dat Allerhande Bouwbedrijf tijdig kan beschikken:

-             over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De wederpartij overlegt hierover met de gebruiker indien hij dit nodig acht;

-             over het gebouw, het terrein, de opstal, het water of het object, alles in de ruimste zin des woords, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;

-             over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen en hulpmiddelen;

-             over aansluitingsmogelijkheden voor het werk benodigde energie zoals voor elektrische machi­nes, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.

2.        De kosten van de  benodigde energie, zoals elektriciteit, gas en water en dergelijke, zijn voor reke­ning van de wederpartij.

3.        De wederpartij dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de gebruiker of door hem ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door de gebruiker uit te voeren werk daardoor geen vertraging ondervindt.

 

ARTIKEL 5: LEVERING/VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

1.         Opgegeven opleveringstermijnen en termijnen waarbinnen werk­zaamhe­den moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is over­eenge­ko­men. Bij overschrijding van de in dit artikel genoemde termijnen dient Allerhande Bouwbedrijf derhalve altijd schrif­telijk in gebreke te worden gesteld. Zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling geraakt de gebruiker niet in verzuim.

2.         Indien de werkzaamheden in gedeelten worden opgeleverd, wordt de oplevering van elk gedeelte als afzonderlijke prestatie beschouwd.

3.         Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpar­tij op te leveren, als gevolg van een omstandigheid die voor rekening en risico van de wederpartij komt, behoudt de gebruiker zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld, en de in de inge­bre­kestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken c.q. materialen die ten behoeve van de uitvoering van de werk­zaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, dan wel te vernietigen, indien zulks alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen bestens kan geschieden.       
Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de volledige aanneemsom te voldoen onverlet.

4.         De gebruiker is bevoegd om terzake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbeta­ling of zekerheid van haar te verlangen alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken.

5.         Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgele­verd, is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan kalenderdagen, tenzij deze vallen op zaterdagen, op zondagen, op algemene of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeids­overeenkomst voorgeschreven zon- of feestdagen, vakantie­dagen of andere niet individuele vrije dagen. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, waarop als gevolg van niet voor rekening van wederpartij komende omstandigheden, gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop, door niet voor rekening van de gebruiker komende omstandigheden, gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk halve werkdagen ten minste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.

6.         Als de oplevering van het werk dient te geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in het vijfde lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de over­eengekomen dag van oplevering.

7.         Indien als gevolg van overmacht of voor rekening van wederpartij komende omstandigheden, de gebruiker het werk niet binnen de gestelde termijn kan opleveren, heeft de gebruiker recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zou worden opgeleverd, zodanig van duur als deze redelijkerwijs voortvloeit uit die overmacht of de voor rekening van wederpartij komende omstandigheid.

8.         Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, die voor rekening en risico van de wederpartij komen, dienen de daaruit voor de gebruiker voortvloeiende schades en kosten door de wederpartij te worden vergoed.

 

ARTIKEL 6: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

1.         Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Allerhande Bouwbedrijf niet binnen de normale termijn of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerech­tigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de wederpar­tij in rekening te brengen.

2.         Indien tijdens de uitvoering van het werk of een onderdeel daarvan door een niet aan de gebruiker te wijten oorzaak slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, dient de gebruiker hierover met de wederpartij in overleg te treden.

3.         Indien de verplichting tot overleg uit het voorgaande lid door de gebruiker is nageleefd, en vervolgens blijkt tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken dat deze redelijkerwijs  niet uitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de voor de gebruiker onvoorziene omstandigheden, hetzij door overmacht, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uit­voering van het werk redelijkerwijs mogelijk wordt, behoudens wanneer ten gevolge van deze onvoorziene omstandigheden of overmacht de uitvoering van het werk onmogelijk is geworden. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden. De gebruiker wijst de wederpartij daarbij op de financiële consequenties. (De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend.)

4.         Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.         De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, ook wat betreft de consequenties hiervan in verband met de bodemgesteldheid, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

6.         Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de wederpartij ter beschikking heeft gesteld, dan wel door haar zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de wederpar­tij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

7.         De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet worden aangeno­men dat de gebruiker die gevolgen reeds op de dag van de offerte voorzag of had kunnen voorzien.

8.         De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

9.         Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd is of er komen uit het werk verontreinigde bouwstoffen, is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

10.       De gebruiker is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De gebruiker dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De gebruiker is voorts verplicht de door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen in verband hiermee gegeven, zoveel mogelijk op te volgen.

11.       De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn redelijkerwijs zeker is.

12.       Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de gebruiker met ingang van het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

13.       Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de gebruiker zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.

14.       De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbon­den gevolgen zijn voor rekening van de gebruiker.

15.       De gebruiker is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de wederpartij voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de wederpartij ter beschik­king gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmidde­len, voor zover de gebruiker deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

16.       De gebruiker vrijwaart de wederpartij tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan (grove) nalatigheid of opzet, van de gebruiker, zijn personeel, zijn onder­aannemers of zijn leveranciers.

 

ARTIKEL 7: OPNEMING EN GOEDKEURING

1.          Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van Allerhande Bouwbedrijf voltooid zal zijn, nodigt de gebruiker de wederpartij schriftelijk uit om tot opne­ming van het werk over te gaan.
De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na de hiervoor bedoelde dag.         
De opneming vindt plaats door de wederpartij in aanwe­zigheid van de gebruiker en strekt ertoe, te constateren of de gebruiker aan zijn verplichtingen uit de overeen­komst heeft voldaan.

2.          Nadat het werk is opgenomen, wordt door de wederpartij aan de gebruiker binnen vijf werkdagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd. Indien het werk is goedgekeurd met vermelding van de (eventueel) aanwezige kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid, in geval van afkeuring met vermelding van de gebreken, die de reden van afkeuring vormen.

3.          Wordt niet binnen vijf werkdagen na de opneming een schrifte­lijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, door de gebruiker ontvangen, dan wordt het werk geacht op de vijfde werkdag na de opneming te zijn goedgekeurd.

4.          Geschiedt de opneming niet binnen vijf werkdagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan de gebruiker bij aange­te­kende brief met ontvangstbevestiging een nieuw verzoek het werk binnen vijf werkdagen op te nemen, aan de wederpartij richten, met verzoek het werk binnen vijf werkdagen op te nemen. Voldoet de wederpartij niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de vijfde werkdag na de in het eerste lid bedoel­de dag te zijn goedgekeurd.
Voldoet de wederpartij wel aan dit verzoek, dan vinden het tweede en derde lid overeenkomstige toepassing.

5.          Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik wordt genomen. De dag van inge­bruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbe­treffende gedeelte.

6.          Kleine gebreken, die op eenvoudige wijze in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele inge­bruikneming niet in de weg staan.

7.          Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeen­komstige toepassing.

 

ARTIKEL 8: OPLEVERING EN ONDERHOUDSTERMIJN

1.         Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het over­eenkomstig artikel 7 is of geacht wordt te zijn goedge­keurd. De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

2.         Allerhande Bouwbedrijf is verplicht de in artikel 7, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstel­len.
De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmid­dellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd.          
De gebruiker is verplicht gebreken welke in de onder­houds­termijn aan de dag treden, en voor rekening van de gebruiker komen, zo spoedig mogelijk te her­stellen.

 

ARTIKEL 9: SCHORSING, BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT EN OPZEGGING

1.         De wederpartij is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen.     
Voorzieningen, die   ten gevolge van de schor­sing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die de gebruiker tengevolge van de schorsing lijdt, dient aan de gebruiker te worden vergoed.

2.         Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ont­staat, komt deze niet voor de rekening van de gebruiker, mits de gebruiker de wederpartij tevoren schriftelijk heeft gewe­zen op dit aan de schorsing verbonden gevolg.

3.         Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan gebruiker bovendien vorderen, dat aan de gebruiker een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Onder uitgevoerd gedeelte wordt tevens verstaan de op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door de gebruiker betaalde bouwstoffen.

4.         Indien de schorsing van het werk langer dan één maand duurt, is de gebruiker bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.

5.         De wederpartij is te allen tijde bevoegd de overeen­komst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De gebruiker heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die de gebruiker als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten.     
De gebruiker zendt de wederpartij een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de wederpartij ingevolge de opzegging verschuldigd is.

 

ARTIKEL 10: BOUWMATERIALEN

1.         Alle te verwerken bouwmaterialen moeten van goede hoedanig­heid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.

2.         Allerhande Bouwbedrijf stelt de wederpartij in de gelegenheid de bouwmaterialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeenge­komen monster) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. De gebruiker is bevoegd bij de keuring aanwe­zig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.

3.         De wederpartij is bevoegd bouwmaterialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve in geval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van de gebruiker komen. Door de wederpartij ter beschikking gestelde bouwmaterialen worden geacht te zijn goedgekeurd.

4.         Zowel de wederpartij als de gebruiker kunnen ingeval van afkeuring van bouwmaterialen vorderen dat een in onder­ling overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld monster, wordt bewaard.

5.         De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan de wederpar­tij heeft verklaard dat zij ze wenst te behouden, dienen door haar van het werk te worden verwijderd. Alle andere bouw­materialen worden door de gebruiker afgevoerd, onvermin­derd de aansprakelijkheid van de wederpartij.

6.         Voor de aangevoerde bouwmaterialen draagt de wederpartij het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder toezicht van de wederpartij verblijven.

 

ARTIKEL 11: MEER- EN MINDERWERK

1.         Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

A.                indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden;

B.                indien de bedragen van stelpos­ten zich wijzigen;

C.               indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen;

D.               in de gevallen als bedoeld in artikel 9, eerste lid.

2.         Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij;

-             het aanschaffen van bouwstoffen;

-             het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan;

-             het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de wederpartij nader moeten worden inge­vuld.

Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

3.         Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt als uitgangspunt gekozen de aan Allerhande Bouwbedrijf  berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10%.

4.         Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter wel worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die alsdan aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de gebruiker redelij­kerwijs rekening had moeten houden.

5.         Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verre­kend.

6.         Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden afwijken van de hoeveelheden die benodigd zijn om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten.

 

ARTIKEL 12: BETALING

1.         Betaling dient binnen 7 dagen na de factuurdatum te geschieden.

2.         Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

A.          zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een krediet­beperkingstoeslag ter grootte van 2% van de hoofdsom in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestel­ling zal zijn vereist.

B.          zal de wederpartij aan Allerhande Bouwbedrijf een vertragings­ren­te verschul­digd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief, en te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan­den aange­merkt.

C.         zal de wederpartij die na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, gedurende de door de gebruiker bepaa­lde ter­mijn, verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, al de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-, en/of execu­tiemaatregelen, waaronder kosten van een faillis­sementsaan­vrage, betalen. De wederpartij zal terzake van buitengerechtelijke kosten minimaal ver­schuldigd zijn 15% van de som van de hoofd­som en de vertragings­rente met een absoluut minimum van € 75,00.

3.         Ter keuze van de gebruiker kan in omstandigheden zoals hiervoor in lid 2 bepaald of in hiermee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke­stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

4.         Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsver­plichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplich­tingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfe­len.

5.         Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens ter afdoening van de oudst opeisbare factuurbedragen die het langst open­staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

1.         Allerhande Bouwbedrijf  kwijt zich van zijn taak zoals van een be­drijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aan­vaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behou­dens voorzover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten.   
Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van derden en/of diens personeelsleden die de gebruiker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.

2.         Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal- en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken kosteloos te vervangen.         
De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwali­teit en deugdelijkheid van het geleverde; de te verwachten levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

3.         Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 8 wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de net­to kostprijs van de geleverde zaken, danwel de prijs voor de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.

4.       A.      In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan

                 worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.

B.    Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of be­drijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar.

5.         Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen de gebruiker en wederpartij gelden.

6.         De wederpartij verliest zijn rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoe­dingen van schade indien en voorzover:

          A.    voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring ( goederen dienen in de originele verpakking te worden opgeslagen) van de afgeleverde zaken door de wederpar­tij;

          B.    voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.

          C.    voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.

 

ARTIKEL 14: EIGENDOM ONTWERPEN

1.         Allerhande Bouwbedrijf is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom, terzake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen, en dergelijke voor zover die door de gebruiker of in diens opdracht, worden vervaardigd.

2.         Slechts na betaling van het tengevolge van een daartoe strekkende overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe.

 

ARTIKEL 15: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.         Allerhande Bouwbedrijf  behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de weder­par­tij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplich­tin­gen jegens de gebruiker heeft voldaan.          
Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van ver­richte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake eventuele schade­vergoeding omdat wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen is tekortgeschoten.

2.         Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendoms­voor­behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon­den, onverminderd het recht van de gebruiker ver­goeding van schade, gederfde winst en interest te vorde­ren.

3.         De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schrif­telijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 

ARTIKEL 16: PAND/WARRANTAGE

De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage). Indien wederpartij in strijd met deze bepaling  handelt zal dit worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan haar zijde. Allerhande Bouwbedrijf kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

ARTIKEL 17: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Allerhande  Bouwbedrijf  gesloten overeenkomst van rechtswege ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratele­stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel­schulden erkent.

 

ARTIKEL 18: WANPRESTATIE/VERZUIM

1.         Ingeval nakoming van datgene waartoe Allerhande Bouwbedrijf krach­tens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehou­den niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere­kenbare tekortkoming aan de zijde van de gebruiker , en/of door de gebruiker hem voor de uitvoering van de overeenkomst inge­schakelde derden en toeleveranciers, is de gebruiker gerech­tigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbin­den, dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door de gebruiker te bepalen redelij­ke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoe­ding te zijn gehou­den.
Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeen­komst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.

2.         Als omstandigheid waarin sprake zal zijn van niet toere­kenbare tekortkoming zal onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke om­stan­digheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; be­drijfssto­ringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuur­verschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door de gebruiker voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

3.         Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haar ver­plichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aan­vraag tot surséance van betaling, faillissement, beslag­legging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpar­tij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enig contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledige opeisbaar.

 

ARTIKEL 19: ANNULERING/ONTBINDING

1.         De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbin­ding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens lid 2. van dit artikel is overeengekomen.

2.         Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien Allerhande Bouwbedrijf  daarin toestemt.   
Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoe­ding van ten minste 20% van de aanneemsom, verplicht tot  afname van reeds bestelde zaken, ongeacht of deze zijn bewerkt of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.

3.         Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

ARTIKEL 20: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1.         Op de tussen Allerhande Bouwbedrijf  en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toe­passing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende  geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

 

2.         Eventuele geschillen zullen worden berecht door de be­voegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij woont en\of is gevestigd.